رنگ بندی کورین

سنگ مصنوعی کورین حاصل ترکیب مواد پلیمری PMMA و ATH و برخی مواد معدنی مثل آلومینیوم تری هیدرات و بوکسیت به همراه رنگدانه است این ترکیب پس از مخلوط شدندر قالب های مخصوصی ریخته میشود و ورق های کورین را شکل می دهد .