توضیحات پروژه

سنگ مارمونایت دارای مقاومت در برابر خط و خش را دارا میباشد.
یکی از مواردی که سنگ مارمونایت بسیار مورد استقبال قرار گرفته است وجود طرح های رگه دار مانند سنگ طبیعی میباشد ازویژگی های سنگ مارمونایت فینیش های نرم و برجسته این سطوح است که حس سنگ طبیعی را ایجاد میکند .